erste Fehlerbehebung (noch nicht komplett)

feature/programmer
pascal 15 years ago
parent d2278e8ec4
commit bf27a2d7cb
 1. 8
    linux/console/bin/erzeuge_neo-belegung
 2. 55
    linux/console/bin/mach_console
 3. 6
    linux/console/bin/mach_kurzreferenz
 4. 10
    linux/console/bin/mach_kurzreferenz.vorprogramm
 5. 108
    linux/console/neo.map

@ -1,17 +1,17 @@
#!/bin/sh
#dumpkeys --long-info > dump || exit 1
dumpkeys --long-info > dump || exit 1
cat console.ersetze.vorprogramm > console.ersetze
./mach_kurzreferenz.vorprogramm >> console.ersetze
#rm dump
rm dump
echo -e "Schritt 3 von 4: Erstellung einer Referenz\c" >&2
./mach_kurzreferenz > kurzreferenz
echo -e "\rSchritt 3 von 4: Erstellung einer Referenz [ \033[32m ok \033[30m ]" >&2
echo -e "\rSchritt 3 von 4: Erstellung einer Referenz [ \033[32m ok \033[0m ]" >&2
echo -e "Schritt 4 von 4: Erzeugung der keymap\c" >&2
./mach_console
rm kurzreferenz
rm console.ersetze
echo -e "\rSchritt 4 von 4: Erzeugung der keymap [ \033[32m ok \033[30m ]" >&2
echo -e "\rSchritt 4 von 4: Erzeugung der keymap [ \033[32m ok \033[0m ]" >&2

@ -1,7 +1,7 @@
#!/bin/sh
LC_COLLATE=C
schreiben () {
schreiben1 () {
if [[ $2 == [a-z] ]]; then
printf " keycode %3s = %-22s\n" $1 $2
printf " altgr keycode %3s = %-22s\n" $1 $4
@ -16,15 +16,30 @@ schreiben () {
fi
}
schreiben2 () {
if [[ $2 == [a-z] ]]; then
printf " keycode %3s = %-22s\n" $1 $2
printf " altgr keycode %3s = %-22s\n" $1 $4
printf " shift altgr keycode %3s = %-22s\n" $1 $7
else
printf " keycode %3s = %-22s%-22s%-22s%-22s\n" $1 $2 $3 $4 $7
fi
printf " shiftl keycode %3s = %-22s\n" $1 $8
printf " shift shiftl keycode %3s = %-22s\n" $1 $5
if [[ $6 ]]; then
printf " altgr shiftl keycode %3s = %-22s\n" $1 $6
fi
}
lesen() {
# Aufruf: lesen <Anzahl> <Zeilennummer in der Kurzreferenz> <Keycode der ersten Taste>
# Aufruf: lesen <Anzahl> <Zeilennummer in der Kurzreferenz> <Keycode der ersten Taste> <Tastaturfeld>
typeset -i zeile keycode
zeile=$2
keycode=$3
for i in $(seq 1 $1)
do
a=`head -$zeile kurzreferenz | tail -1`
schreiben $keycode $a
schreiben$4 $keycode $a
zeile=zeile+1
keycode=keycode+1
done
@ -34,72 +49,72 @@ cat console.sondertasten
echo
echo
echo "! ----Space key-------------------------------------------------------------"
lesen 1 2 57
lesen 1 2 57 1
echo
echo "! ----dead keys-------------------------------------------------------------"
lesen 1 3 41
lesen 1 4 13
lesen 1 5 27
lesen 1 3 41 1
lesen 1 4 13 1
lesen 1 5 27 1
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Row 1 (number row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 11 6 2
lesen 11 6 2 1
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Row 2 (upper row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 11 17 16
lesen 11 17 16 1
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Row 3 (home row, middle row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 11 28 30
lesen 11 28 30 1
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Row 4 (lower row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 10 39 44
lesen 10 39 44 1
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Keypad Row 1 (uppest row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 1 49 69
lesen 1 50 98
lesen 1 51 55
lesen 1 52 74
lesen 1 49 69 2
lesen 1 50 98 2
lesen 1 51 55 2
lesen 1 52 74 2
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Keypad Row 2 (upper row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 3 53 71
lesen 1 56 78
lesen 3 53 71 2
lesen 1 56 78 2
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Keypad Row 3 (home row, middle row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 3 57 75
lesen 3 57 75 2
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Keypad Row 4 (lower row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 3 60 79
lesen 3 60 79 2
echo
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
echo "! Keypad Row 5 (lowest row)"
echo "! --------------------------------------------------------------------------"
lesen 2 64 82
lesen 2 64 82 2
cat console.more_control

@ -1,8 +1,8 @@
#!/bin/sh
xmodmap=$HOME/neo/testing/neo_de.xmodmap2
# xmodmap=../../xmodmap/neo_de.xmodmap
grep -A1000 "! main keyboard" $xmodmap | grep ^keycode | tr -s [:blank:] ' '| cut -f2 -d = > mach_kurzreferenz.hilfe
xmodmap=../../xmodmap/neo_de.xmodmap
grep -A1000 "! main keyboard" $xmodmap | sed 's/keysym/keycode/g' | grep ^keycode | tr -s [:blank:] ' '| cut -f2 -d = > mach_kurzreferenz.hilfe
sed -f console.ersetze mach_kurzreferenz.hilfe

@ -1,14 +1,14 @@
#!/bin/sh
xmodmap=$HOME/neo/testing/neo_de.xmodmap2
# xmodmap=../../xmodmap/neo_de.xmodmap
xmodmap=../../xmodmap/neo_de.xmodmap
echo -e "Schritt 1 von 4: Vorverarbeiten der Xmodmap\c" >&2
grep -A1000 "! main keyboard" $xmodmap | grep ^keycode | tr -s [:blank:] ' '| cut -f2 -d = > mach_kurzreferenz.hilfe1
grep -A1000 "! main keyboard" $xmodmap | sed 's/keysym/keycode/g' | grep ^keycode | tr -s [:blank:] ' '| cut -f2 -d = > mach_kurzreferenz.hilfe1
sed -f console.ersetze.vorprogramm mach_kurzreferenz.hilfe1 > mach_kurzreferenz.hilfe2
echo -e "\rSchritt 1 von 4: Vorverarbeiten der Xmodmap [ \033[32m ok \033[30m ]" >&2
echo -e "\rSchritt 1 von 4: Vorverarbeiten der Xmodmap [ \033[32m ok \033[0m ]" >&2
@ -43,6 +43,6 @@ echo -e "\rSchritt 2 von 4: Behandlung der keysyms [ $(($i*100/$anzahl)) % ]
done
done
echo -e "\rSchritt 2 von 4: Behandlung der keysyms [ \033[32m ok \033[30m ] " >&2
echo -e "\rSchritt 2 von 4: Behandlung der keysyms [ \033[32m ok \033[0m ] " >&2
rm mach_kurzreferenz.hilfe1
rm mach_kurzreferenz.hilfe2

@ -429,69 +429,85 @@ alt_is_meta
! Keypad Row 1 (uppest row)
! --------------------------------------------------------------------------
keycode 69 = Tab VoidSymbol equal VoidSymbol
shiftl keycode 69 = U+2261
shiftl keycode 69 =
shift shiftl keycode 69 = VoidSymbol
keycode 98 = KP_Multiply KP_Multiply U+22C5 U+2299
shiftl keycode 98 = U+2297
shift shiftl keycode 98 = VoidSymbol
keycode 55 = KP_Subtract KP_Subtract U+2212 U+2296
shiftl keycode 55 = U+2238
shift shiftl keycode 55 = VoidSymbol
keycode 74 = KP_7 U+2714 U+2195 U+226A
shiftl keycode 74 = U+2308
shift shiftl keycode 74 = VoidSymbol
altgr shiftl keycode 69 = U+2261
keycode 98 = KP_Divide KP_Divide division VoidSymbol
shiftl keycode 98 =
shift shiftl keycode 98 = U+2300
altgr shiftl keycode 98 = U+2223
keycode 55 = KP_Multiply KP_Multiply U+22C5 VoidSymbol
shiftl keycode 55 =
shift shiftl keycode 55 = U+2299
altgr shiftl keycode 55 = U+2297
keycode 74 = KP_Subtract KP_Subtract U+2212 VoidSymbol
shiftl keycode 74 =
shift shiftl keycode 74 = U+2296
altgr shiftl keycode 74 = U+2238
! --------------------------------------------------------------------------
! Keypad Row 2 (upper row)
! --------------------------------------------------------------------------
keycode 71 = KP_8 U+2718 U+2191 U+2229
shiftl keycode 71 = U+22C2
shift shiftl keycode 71 = VoidSymbol
keycode 72 = KP_9 U+2663 U+20D7 U+226B
shiftl keycode 72 = U+2309
shift shiftl keycode 72 = VoidSymbol
keycode 73 = KP_Add KP_Add plusminus U+2295
shiftl keycode 73 = U+2214
shift shiftl keycode 73 = VoidSymbol
keycode 78 = KP_4 U+2665 U+2190 U+2282
shiftl keycode 78 = U+2286
shift shiftl keycode 78 = VoidSymbol
keycode 71 = KP_7 U+2714 U+2195 VoidSymbol
shiftl keycode 71 =
shift shiftl keycode 71 = U+226A
altgr shiftl keycode 71 = U+2308
keycode 72 = KP_8 U+2718 U+2191 VoidSymbol
shiftl keycode 72 =
shift shiftl keycode 72 = U+2229
altgr shiftl keycode 72 = U+22C2
keycode 73 = KP_9 U+2663 U+20D7 VoidSymbol
shiftl keycode 73 =
shift shiftl keycode 73 = U+226B
altgr shiftl keycode 73 = U+2309
keycode 78 = KP_Add KP_Add plusminus VoidSymbol
shiftl keycode 78 =
shift shiftl keycode 78 = U+2295
altgr shiftl keycode 78 = U+2214
! --------------------------------------------------------------------------
! Keypad Row 3 (home row, middle row)
! --------------------------------------------------------------------------
keycode 75 = KP_5 U+20ac brokenbar U+22B6
shiftl keycode 75 = U+22B7
shift shiftl keycode 75 = VoidSymbol
keycode 76 = KP_6 U+2660 U+2192 U+2283
shiftl keycode 76 = U+2287
shift shiftl keycode 76 = VoidSymbol
keycode 77 = KP_1 ordfeminine U+2194 U+2264
shiftl keycode 77 = U+230a
shift shiftl keycode 77 = VoidSymbol
keycode 75 = KP_4 U+2665 U+2190 VoidSymbol
shiftl keycode 75 =
shift shiftl keycode 75 = U+2282
altgr shiftl keycode 75 = U+2286
keycode 76 = KP_5 U+20ac brokenbar VoidSymbol
shiftl keycode 76 =
shift shiftl keycode 76 = U+22B6
altgr shiftl keycode 76 = U+22B7
keycode 77 = KP_6 U+2660 U+2192 VoidSymbol
shiftl keycode 77 =
shift shiftl keycode 77 = U+2283
altgr shiftl keycode 77 = U+2287
! --------------------------------------------------------------------------
! Keypad Row 4 (lower row)
! --------------------------------------------------------------------------
keycode 79 = KP_2 masculine U+2193 U+222a
shiftl keycode 79 = U+22C3
shift shiftl keycode 79 = VoidSymbol
keycode 80 = KP_3 U+2666 U+21CC U+2265
shiftl keycode 80 = U+230B
shift shiftl keycode 80 = VoidSymbol
keycode 81 = KP_0 U+2423 percent U+2030
shiftl keycode 81 = U+25A1
shift shiftl keycode 81 = VoidSymbol
keycode 79 = KP_1 ordfeminine U+2194 VoidSymbol
shiftl keycode 79 =
shift shiftl keycode 79 = U+2264
altgr shiftl keycode 79 = U+230a
keycode 80 = KP_2 masculine U+2193 VoidSymbol
shiftl keycode 80 =
shift shiftl keycode 80 = U+222a
altgr shiftl keycode 80 = U+22C3
keycode 81 = KP_3 U+2666 U+21CC VoidSymbol
shiftl keycode 81 =
shift shiftl keycode 81 = U+2265
altgr shiftl keycode 81 = U+230B
! --------------------------------------------------------------------------
! Keypad Row 5 (lowest row)
! --------------------------------------------------------------------------
keycode 82 = comma period U+002c U+2032
shiftl keycode 82 = U+2033
shift shiftl keycode 82 = VoidSymbol
keycode 83 = comma period U+002c U+2032
shiftl keycode 83 = U+2033
shift shiftl keycode 83 = VoidSymbol
keycode 82 = comma period U+002c VoidSymbol
shiftl keycode 82 =
shift shiftl keycode 82 = U+2032
altgr shiftl keycode 82 = U+2033
keycode 83 = comma period U+002c VoidSymbol
shiftl keycode 83 =
shift shiftl keycode 83 = U+2032
altgr shiftl keycode 83 = U+2033
! --------------------------------------------------------------------------

Loading…
Cancel
Save